Μ  Α  Ρ  Μ  Ι Τ Ε Λ     Α.  Ε.          
                                                ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ   Α.Μ.Α.Ε  34094/70/8/95/56  
                            ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   31ης   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012  17η  ΕΤΑΙΡΙΚΗ  ΧΡΗΣΗ  (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2012 - 31  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012)  
   
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
   
  Ποσά    κλειόμενης   χρήσεως   2012 Ποσά  προηγούμενης   χρήσεως   2011 Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης
  χρήσεως  2012 χρήσεως   2011
  Αξία κτήσεως Αποσβέσεις  Αναπ/στη αξία Αξία  κτήσεως  Αποσβέσεις Αναπ/στη αξία  
  Α.  ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
Γ.  ΠΑΓΙΟ   ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
ΙΙ. Ενσώματες  Ακινητοποιήσεις Ι.Κεφάλαιο  μετοχικό  
1. Γήπεδα - Οικόπεδα 601.778,42 0 601.778,42 532.940,44 0 532.940,44  
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα 1.559.405,44 948.773,09 610.632,35 1.559.405,44 903.602,55 655.802,89 1. Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 1.840.351,50 1.555.430,76
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκ/σεις - λ. μηχ.εξοπλ 317.900,47 243.741,89 74.158,58 248.951,24 237.688,84 11.262,40    ( 62.725 μετοχές των 29,34 € )  
5. Μεταφορικά  μέσα 4.499,48 4.496,54 2,94 4.499,48 4.496,54 2,94  
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 280.360,08 249.910,04 30.450,04 280.360,08 249.910,04 30.450,04 V. Αποτελέσματα εις νέον  
Σύνολο  ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 2.763.943,89 1.446.921,56 1.317.022,33 2.626.156,68 1.395.697,97 1.230.458,71 Υπόλοιπο ζημιών εις νέον -523.714,93 -556.060,87
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες  
χρημ/κές απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑV) 1.316.636,57 999.369,89
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 5.600,00 5.600,00  
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις 4.052,16 4.052,16 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  
  9.652,16 9.652,16 2.Λοιπές  προβλέψεις 38.008,36 6.362,26
ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙΙ) 1.326.674,49 1.240.110,87  
  Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ι. Αποθέματα 2. Δάνεια τραπεζών 77.813,80 144.000,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη 40.650,41 423.000,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 0,00 0,00 1. Προμηθευτές  311.679,57 1.036.211,67
  40.650,41 423.000,00 2α. Επιταγές πληρωτέες 36.237,49 34.982,30
ΙΙ. Απαιτήσεις 3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων 641.575,97 397.396,40
1. Πελάτες 650.318,43 634.816,54 4. Προκαταβολές πελατών 0,00 19.340,22
11. Χρεώστες διάφοροι 265.656,57 128.171,49 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 49.454,17 21.368,48
  915.975,00 762.988,03 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 5.746,59 1.274,18
ΙΙΙ. Χρεόγραφα 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες  
1. Μετοχές 217.508,51 217.508,51    στην επόμενη χρήση 72.000,00 72.000,00
  11. Πιστωτές διάφοροι 22.174,21 27.258,43
ΙV. Διαθέσιμα 1.138.868,00 1.609.831,68
1. Ταμείο 9.496,20 17.406,95  
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 64.796,85 116.363,27 ΣΥΝΟΛΟ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (ΓΙ + ΓΙΙ) 1.216.681,80 1.753.831,68
  74.293,05 133.770,22  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  
(ΔΙ +ΔΙΙ + ΔΙΙΙ+ ΔΙV) 1.248.426,97 1.537.266,76 2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 3.774,73 17.813,80
   
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  
(Β + Γ ) 2.575.101,46 2.777.377,63 (Α +Γ + Δ) 2.575.101,46 2.777.377,63
   
   
 
Σημειώσεις: 1) Τελευταία  αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας  έγινε στη χρήση 2012 βάσει του Ν. 2065/92.   
   
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ                 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΜΕΜΒΡΙΟΥ 2012  (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)  
  ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
  ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως  
  Καθαρά  αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως -36.492,04 -30.322,05
Κύκλος  εργασιών 1.349.798,58 1.349.798,58 1.473.076,35 1.473.076,35 (+):Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προγ/νων χρήσεων -556.060,87 -516.393,95
Κύκλος  εργασιών από συμμετοχή σε κ/ξίες 306.809,56 1.656.608,14 295.644,71 1.768.721,06 (+) Ζημίες προηγούμενων χρησεων προς συμψηφισμό 68.837,98 0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων 965.559,13 1.132.271,12 (-) Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 0,00 9.344,87
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 384.239,45 340.805,23 Υπόλοιπο ζημιών εις νέο -523.714,93 -556.060,87
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,00 0,00  
Σύνολο 384.239,45 340.805,23  
ΜΕΙΟΝ:   
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 111.810,30 97.053,45  
2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 222.546,06 334.356,36 194.217,22 291.270,67
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως 49.883,09 49.534,56  
Πλέον: 1. Εσοδα συμμετοχών 2617,31 166,47  
          2. Πιστωτικοί τόκοι 2775,15 5.392,46 56,74 223,21  
Μείον:3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 85.142,70 -79.750,24 76.226,47 -76.003,26  
Oλικά αποτ/τα (ζημίες) εκμετ/σεως -29.867,15 -26.468,70  
ΙΙ. Πλέον : Eκτακτα αποτελέσματα                                                                    Ηράκλειο      30  Απριλίου 2013
Μείον: 
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 6.624,89 -6.624,89 3.853,35 -3.853,35       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         H  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (ζημίες) -36.492,04 -30.322,05            ΤΟΥ  Δ.Σ.                             ΤΟΥ  Δ.Σ.  
ΜΕΙΟΝ:   
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 51.223,59 49.110,56  
ΜΕΙΟΝ: οι από αυτές ενσωματωμένες  
στο λειτουργικό κόστος 51.223,59 0 49.110,56 0  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ           ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ  ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ        ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ -36.492,04 -30.322,05        Α.Δ.T. ΑΕ 458536                        Α.Δ.T. Σ 864391                       Α.Δ.T.  ΑΕ 457375